Kalijum Permanganat
U akvaristici mi koristimo nekoliko oksidacionih sredstava u borbi protiv kojekakvih parazita kao što su ozon, vodonik peroksid, natrijum hipohlorit itd a jedno takvo sredstvo je i kalijum permanganat.​
Kalijum permanganat je jedinjenje koje mi često spominjemo u akvaristici a o kome, takoreći, nema skoro nikakvih uputstva, preporuka ili nekog drugog objašnjenja o problematici korišćenja istog. Lično mislim da je razlog tome baš samo ponašanje prermanganata koje deluje vrlo zbunjujuće i da je u stvari nemoguće napisati neko tačno uputstvo o njegovoj primeni u akvaristici.​
kalijum permanganat.jpg
Kao i obično par hemijskih formula je neminovno napisati jer je to jedini način da se vidi šta se dešava. Glavni oksidacioni "akter" u ovom jedinjenju je mangan koji ima više oksidacionih stanja i različito se ponaša u zavisnosti od sredine u kojoj reaguje:​
Kisela sredina: MnO4- + 8 H+ + 5 e- -> Mn2+ + 4 H2O​
Neutralna sredina: MnO4- + 4 H+ + 3 e- -> MnO2 + 2H2O.​
Bazna sredina: MnO4- + e- -> MnO42-
Iz gornje formule se jasno vidi koja je razlika u broju oslobođenih elektronima u zavisnosti od sredine i jasno se vidi da je oksidaciona moć kalijum premanganata najveća u kiseloj sredini i to pet puta veća nego u baznoj sredini. Toliko o ovim hemijskim formulama a da se vratimo na akvaristiku i neku primenu ovog jedinjenja.​
U akvarijumu gde su zastupljene ribe potpuno je izlišno korišćenje kalijum permanganata i takvu ideju trebamo izbiti iz glave. Pored toga ovo jedinjenje treba koristiti samo u krajnjoj nuždi i to uglavnom kao kratku kupku i nikako drugačije. Otrovnost kalijum permanganata je velika i tretman riba može vrlo lako da se završi fatalno. Ipak kalijum permanganata može da se uspešno koristi za dezinfekciju akvarijuma, pumpe i ostalog pribora kojeg je teško dezinfikovati na neki drugi način.​
Ako ipak koristimo kalijum permanganata protiv parazita na ribama to radimo tako što koristimo koncentraciju od 10mg/l vode u trajanju od 30-45 sekundi. Sada, ovo je neki podatak kada je voda kisela a već smo rekli da sve zavisi od pH vode. Ako je voda baš alkalna onda vreme može da se produži pet puta???? Eto to je taj problem jer niko ne može da predvidi u kojoj sredini će da se obavi tretmant. Pored toga vrlo je važno i koliko je sadržaj organskih materija u vodi. Oksidaciono sredstvo nije selektivno, oksiduje se sve što može biti oksidovano a to nam ne ide na ruku ako mi želimo da odstranimo parazite sa riba.​
Ako se tretmant vrši u nekom bazenu, onda je najbolje da se prvo izvrši proba. Uzme se više jednakih uzorka vode pa se u svaki uzorak doda određena količina kalijum permanganata, recimo 1 ml u prvom uzorku, 2 ml u drugom itd. Nakon petnaestak minuta proverimo koji uzorak je ostao blago ljubičast i ta koncentracija je odprilike ona količina kalijum permanganata koja će biti potrošena na razne organske supstance. Uzorci gde je kalijum permanganata iskorišćen do kraja postaju braon obojeni. Nakon toga se preračuna dodatna količina kalijum permanganata da be se održala terapeutska koncentracija. Ovde treba biti vrlo oprezan jer je dosta teško odrediti stvarnu zapreminu bazena.​
Ima tu još dosta zamki o kojima mi baš i ne razmišljamo puno kada koristimo kalijum permanganata. Evo primer za tvrdu vodu, bazna sredina gde je u gornjoj reakciji prikazan samo jedan deo:​
Bazna sredina: MnO4- + e- -> MnO42-
Ovo je samo prvi deo a ovaj drugi je možda i interesantniji za nas:​
MnO42- + 2H2O + 2e- → MnO2 + 4OH-
Jasno se vidi da se stvara OH- jon i samim tim se povećava pH vode.​
Ovo su samo neke mogućnosti a šta će se stvarno dešavati u našoj akvarijumskoj vodi to niko ne može da predvidi.​
Ja lično koristim kalijum permanganat za dezinfekciju akvarijuma koji je u sistemu jer završni produkt MnO2 je totalno bezopasan. Isto tako se koristi i za tretiranje novopristiglih zlatnih riba i to po formuli 10mg/l vode na 30-45 sekundi. pH vode je manje više oko 7.​
Eto nadam se da sam dodatno zamrsio i onako zamršenu stvar ali i dalje stojim iza saveta, za ribe samo ako mora, za dezinfekciju je super.​